Question Mall
ความเครียด มีผลต่อโรคหัวใจ
 
ผู้ป่วยที่มีระบบไหลเวียนเลือดของเส้นเลือด Coronary
ที่หัวใจไม่ปกติ จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง
 ถ้าบุคคลผู้นั้นมีความเครียด โดยอัตราเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีความเครียดนั้น 
สูงกว่าผู้ที่มีจิตใจปกติถึง ๓ เท่า
   
หลังจากที่แพทย์ได้ศึกษามาเป็นเวลานับ ๑๐ ปี พบว่า 
การมีความเครียด จะทำให้หัวใจทำงานหนักเกินไปโดยมากจะไม่รู้สึกเจ็บปวด 
แต่จะเป็นอาการที่เรียกว่า Silent Ischemia
 
การทดสอบครั้งนี้ ทำให้สามารถระบุได้ว่าผู้ที่มีอาการเครียดจัด 
อาจนำไปสู่อาการกำเริบของโรคหัวใจ (Heart Attack)ได้ 
Question Mall
 
This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
15 Mar 1999
 
Powered by sanook.com
 Copyright (c) 1998-1999. ThaiClinic.com. All rights reserved.