Question Mall
ผู้หญิงที่มีลูกคนแรกตอนอายุมากมีแนวโน้มว่าจะอายุยืนกว่าผู้หญิงที่มีลูกตอนอายุน้อย?
 
ผู้หญิงที่มีลูกคนแรกตอนอายุมาก
มีแนวโน้มว่าจะอายุยืนกว่าผู้หญิงที่มีลูกตอนอายุน้อย? 
 
 
ผู้ที่เสียชีวิตในช่วงอายุ ๕๐ ถึง ๘๐ ปี จะมีลูกเฉลี่ยประมาณ ๒.๔ ถึง ๒.๖ คน 
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเมื่ออายุกว่า ๘๐ ปี จะมีลูกเฉลี่ยคนละ ๒.๑ คน
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่มีอายุยืนกว่า ๙๐ ปี จะมีลูกเฉลี่ย ๑.๘ คน 
   
โดยผู้หญิงที่เสียชีวิตในช่วงอายุ ๕๐ ถึง ๘๐ ปี จะมีบุตรคนแรกเมื่ออายุเฉลี่ย ๒๔.๓ ปี
ส่วนผู้ที่มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ ๒๕.๑ ปี จะมีอายุมากกว่า ๘๐ ปี 
ส่วนผู้ที่อายุยืนกว่า ๙๐ ปีนั้นมีบุตรคนแรกเมื่ออายุประมาณ ๒๗ ปี
   
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขข้างต้นที่แสดงถึงการมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมาก ที่มีความสัมพันธ์กับอายุยืนยาวนั้น
 อาจจะเกิดขึ้นแต่เฉพาะในกลุ่มสตรีชั้นสูงชาวอังกฤษในสมัยก่อนเท่านั้น
  Question Mall
 
This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
15 Jan 1999
 
Powered by sanook.com
 Copyright (c) 1998. ThaiClinic.com. All rights reserved.